Privacyverklaring.

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Ons Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het SKAC verwerkt van haar vrijwilligers, cursisten, docenten, organisatoren van bijeenkomsten, huurders van een ruimte in het SKAC en andere activiteiten. Indien u gebruik maakt van een van de ruimtes in het SKAC, of om een andere reden persoonsgegevens aan het SKAC verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Het SKAC:

Naast een breed cursusaanbod, organiseren wij tal van activiteiten op het gebied van muziek, zang, poëzie en cabaret. Ook verhuren wij ruimtes in ons gebouw en worden er bijeenkomsten georganiseerd voor maatschappelijke doeleinden. Samengevat alle culturele, sociale, maatschappelijke en creatieve activiteiten in de breedste zin des woords.

1.Verantwoordelijke:

Verantwoordelijke voor de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens is:
het bestuur van het SKAC , Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam
De functionaris cursussen is bereikbaar via cursussen@skac.nl en voor overige zaken zijn we bereikbaar via info@skac.nl of 06-34302567 (telefoonnummer voorzitter)

2.Welke gegevens verwerkt het SKAC en voor welk doel:

2.1: In het kader van het cursusaanbod/cursist(e)/huurder worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) geboortedatum
c) adresgegevens
d) telefoonnummer(s)
e) e-mailadres(sen)
f) bankrekeningnummer(s)
2.2​: Het SKAC verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) ​Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de cursussen, huren van een ruimte in het SKAC voor diverse doeleinden en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen ​van de van u verkregen informatie.
b) Uw geboortedatum wordt gebruikt of u in aanmerking komt voor leeftijdskorting(65+) en de leeftijd van uw kind is relevant voor de indeling in leeftijdsgroepen.
c)​ Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van ​uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het SKAC.
d)​ uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijv. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, huur, betalingen en afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3​: Uw naam, telefoonnummer en mailadres blijft bij ons in het bestand en wordt gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met het SKAC en u te informeren over de ​ontwikkelingen van het SKAC
2.4: E-mail berichtgeving
Het SKAC gebruikt uw naam en e-mailadres voor het sturen van facturen.
Ook gebruiken we uw mailadres om u te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het aanbod van het SKAC. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3.Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens:

Binnen het bestuur van het SKAC heeft de voorzitter, secretaris, penningmeester en de coördinator cursussen toegang tot de benodigde persoonsgegevens.

4.Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard:

Het SKAC wilt uw persoonsgegevens in het bestand houden om u regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het SKAC. Bent u het er niet mee eens, laat het ons weten. Dan worden uw gegevens verwijderd.

5.Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:

5.1: Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in ons computersysteem.
5.2:​ Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft het SKAC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, we zijn SSL-gecertificeerd en onze website is zichtbaar beveiligd met een groen slotje en een https:// voor onze domeinnaam. We voldoen hiermee aan een belangrijke eis die de Nederlandse overheid en de Europese Unie stelt aan het versturen van persoonsgegevens via internet.
5.3: De apparaten die uw gegevens openen zijn elk vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot de gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
5.4:​ Mocht het nodig zijn dat wij persoonsgegevens moeten delen met derden, dan maken we gebruik van een verwerker. Met de verwerker maken wij dan een verwerkersovereenkomst.

6.Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten:

6.1​: Via de (cursisten)administratie van het SKAC kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
Het SKAC zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen zo kort mogelijke tijd na ontvangst hierover informeren
6.2: ​ Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.
6.3: ​ Indien u klachten heeft over de wijze waarop het SKAC uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de voorzitter van het SKAC.
6.4:​ Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze voorzitter. info@skac.nl

7.foto’s:

Tijdens bepaalde evenementen worden er soms foto’s gemaakt. Deze worden ook gebruikt om op social media geplaatst te worden. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dat altijd aangeven. Geef dit aan bij binnenkomst en dan houden wij hier zeker rekening mee. Het staat ook aangegeven als u ons gebouw betreedt.

8.Wijzigingen:

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Wij trachten te allen tijde uw recht op privacy te respecteren.
U mag altijd contact opnemen als u nog vragen heeft.