Het bestuur zal het financieel en organisatorisch kader scheppen om het cultureel centrum SKAC vorm en inhoud te geven.

Het bestuur heeft oog voor en zet zich in voor de vrijwilligers, zodat ook zij plezier beleven in hun werk voor het SKAC.

Het bestuur streeft ernaar de vrijwilligers te betrekken bij hun taken waarbij ze hun eigen verantwoordelijkheid hebben en kennen.

Het bestuur zorgt ervoor om de uitstraling naar de gemeenschap te verbeteren.

DAGELIJKS BESTUUR
De voorzitter vormt samen met secretaris en penningmeester het dagelijks
bestuur (DB). Het DB is verantwoordelijk voor het managen van het SKAC.

Vergaderfrequentie:
Het DB vergadert regelmatig. Vergaderdata zijn bij de secretaris op te vragen

BESTUUR
Het DB vormt samen met andere leden het bestuur